Statutter

Statutter for
echo – Fagutvalget for informatikk

FORMÅL

 1. Fagutvalget heter echo – Fagutvalget for informatikk. Det har til formål å ivareta og fremme de interesser studentene ved Institutt for informatikk har, mht. studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt, i forhold til instituttets ledelse, fakultetet og Universitetet i Bergen generelt.

ALLMØTER

 1. Allmøtet er studentenes høyeste organ ved instituttet.
 2. Fagutvalget innkaller til allmøte med minst 2 ukers varsel.
 3. Det skal innkalles til minst ett allmøte i året, i forbindelse med valg til Fagutvalget og instituttrådet.
 4. Allmøter skal arrangeres når Fagutvalget mener at det foreligger saker eller situasjoner som er viktige for instituttets studenter.
 5. Det skal også innkalles til allmøte når:
  1. minst 10 personer krever det, eller
  2. ett medlem av Fagutvalget krever det.
 6. Allmøtet skal ha en dagsorden. Foreløpig dagsorden skal gjøres kjent for studentene samtidig med innkalling.
 7. Alle studenter på Institutt for informatikk, studenter fra studieprogrammet IKT og KOGVIT med spesialisering i informatikk er stemmeberettigede under allmøtet.
 8. Vedtak fattes med simpelt flertall av de stemmeberettigede som er tilstede, forutsatt at antall stemmeberettigede overstiger 10.
 9. Forslag til saker som skal opp på allmøtet, må fremmes til Fagutvalget minst 3 virkedager før allmøtet skal holdes. 3 virkedager før allmøtet skal endelig dagsorden offentliggjøres.

VALG

 1. Det avholdes valg til Fagutvalget hver vår, i forbindelse med valg av studentrepresentanter til instituttrådet. Det skal gjennomføres preferansevalg, hvor valgresultatet skal være offentlig tilgjengelig som en prioritert liste (kandidatliste) bestående av styremedlemmer. Liste over resterende kandidater som stilte til valg publiseres i alfabetisk rekkefølge.
 2. Valgresultatet er taushetsbelagt, og skal oppbevares av en tredjepart uavhengig av Fagutvalget. Innsyn blir kun gitt til Fagutvalgets medlemmer ved spesielt behov.
 3. Styremedlemmene velges for 1 år av gangen.
 4. En uke før valget skal det arrangeres et valgallmøte. Fagutvalget innkaller til valgallmøte med minst 2 ukers varsel.
 5. Studentrepresentantene i instituttrådet har møterett i Fagutvalget. De plikter også å holde Fagutvalget orientert om saker i instituttrådet.
 6. Det nye Fagutvalget trer i kraft 1. juli.
 7. Kun studenter på et studieprogram ved Institutt for informatikk, studieprogrammet IKT, studieprogrammet KOGVIT med spesialisering i informatikk eller studenter ved UiB som tar fag ved Institutt for informatikk, ut over innføringsfag (INF100), har stemmerett ved valget.

FAGUTVALGET

 1. Fagutvalget består av tolv representanter, som velges direkte ved preferansevalg. Der skal være minst to representanter fra lavere grad og to fra høyere grad studieprogrammer ved Institutt for informatikk.
 2. Av Fagutvalgets medlemmer, kan det maksimum være to medlemmer som ikke er programstudenter ved Institutt for informatikk, studieprogrammet IKT eller KOGVIT med spesialisering i informatikk. Disse to må ha en faglig tilknytning til instituttet.
 3. Fagutvalget utpeker to av sine medlemmer som leder og nestleder for utvalget. I tillegg utpekes en som økonomiansvarlig. Andre roller opprettes etter behov.
 4. Fagutvalget avgjør selv møtehyppigheten. Fagutvalget er vedtaksdyktig dersom mer enn 50% av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 5. Alle Fagutvalgets møter skal protokollføres, og protokollen skal offentliggjøres.
 6. En representant fra hver av Fagutvalgets undergrupper har møterett på Fagutvalgets møter.
 7. Representanter kan trekke seg fra sitt verv i Fagutvalget dersom det er særskilt grunn.
 8. Hvis en representant trekker seg fra Fagutvalgets kandidatliste, vil alle kandidater med lavere prioritet rykke opp ett hakk.
 9. Mistillit til medlem av Fagutvalget kan fremmes. Mistillitsforslaget skal behandles, og må vedtas med 2/3 flertall på neste allmøte.
 10. I saker som krever signatur, må leder og ett annet styremedlem signere sammen.

OPPHØR

 1. Oppløsning skjer dersom Fagutvalget er uten styremedlemmer i mer enn 6 måneder. Eventuelle eiendeler skal da overføres til Institutt for informatikk ved UiB.

Reglementsendringer

 1. Disse statuttene gjelder fra 7/11-95. Det sittende fagutvalg har ansvaret for iverksettelsen av disse statuttene.
 2. Disse statutter kan KUN endres av et allmøte ved Institutt for informatikk. Et vedtak om en endring må ha oppnådd 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede.

Statuttene ble sist endret ved allmøte 06.03.2019.