Statutter

Statutter for
echo – Fagutvalget for informatikk

FORMÅL

 1. Fagutvalgets offisielle navn er “echo – Fagutvalget for informatikk” (fullt navn), eller “echo” (kort navn).  Det har til formål å ivareta og fremme de interesser studentene ved Institutt for informatikk har, mht. studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt, i forhold til instituttets ledelse, fakultetet og Universitetet i Bergen generelt.

FAGUTVALGET

 1. Hovedstyret i echo (Styret) består av tolv representanter som velges direkte ved preferansevalg. Der skal være minst to representanter fra lavere grad og to fra høyere grad studieprogrammer ved Institutt for informatikk.
 2. Studentene echo representerer er programstudenter ved Institutt for informatikk, studieprogrammet IKT eller KOGVIT med spesialisering i informatikk, heretter Våre studenter.
 3. Av Styrets medlemmer, kan det maksimalt være to medlemmer som ikke er definert som Våre studenter. Disse to må ha en faglig tilknytning til instituttet.
 4. Styret utpeker to av sine medlemmer som leder og nestleder for utvalget. I tillegg utpekes en som økonomiansvarlig. Andre roller opprettes etter behov.
 5. Styret avgjør selv møtehyppigheten. Styret er vedtaksdyktig dersom mer enn 50% av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 6. Alle Styrets møter skal protokollføres, og protokollen skal offentliggjøres.
 7. En representant fra hver av echos undergrupper har møterett på Styrets møter.
 8. Representanter kan trekke seg fra sitt verv i Styret dersom det er særskilt grunn.
 9. Hvis en representant trekker seg fra Styrets kandidatliste, vil alle kandidater med lavere prioritet rykke opp ett hakk.
 10. Mistillit til medlem av Styret kan fremmes. Mistillitsforslaget skal behandles, og må vedtas med 2/3 flertall på neste allmøte.
 11. I saker som krever signatur, må leder og ett annet styremedlem signere sammen.

ALLMØTER

 1. Allmøtet er studentenes høyeste organ ved instituttet.
 2. Styret innkaller til allmøte med minst 2 ukers varsel.
 3. Det skal innkalles til minst ett allmøte i året, i forbindelse med valg til Styret.
 4. Allmøter skal arrangeres når Styret mener at det foreligger saker eller situasjoner som er viktige for instituttets studenter.
 5. Det skal også innkalles til allmøte når:
  1. minst 10 personer krever det, eller
  2. ett medlem av Styret krever det.
 6. Allmøtet skal ha en dagsorden. Foreløpig dagsorden skal gjøres kjent for studentene samtidig med innkalling.
 7. Våre studenter er stemmeberettigede under allmøtet.
 8. Vedtak fattes med simpelt flertall av de stemmeberettigede som er tilstede, forutsatt at antall stemmeberettigede overstiger 10.
 9. Forslag til saker som skal opp på allmøtet, må fremmes til Styret minst 3 virkedager før allmøtet skal holdes. 3 virkedager før allmøtet skal endelig dagsorden offentliggjøres.

VALG

 1. Det avholdes valg til Fagutvalget hver vår. Det skal gjennomføres preferansevalg, hvor valgresultatet skal være offentlig tilgjengelig som en prioritert liste (kandidatliste) bestående av styremedlemmer. Liste over resterende kandidater som stilte til valg publiseres i alfabetisk rekkefølge.
 2. Valgresultatet utover de 12 innvalgte medlemmene er taushetsbelagt, og skal oppbevares av en tredjepart uavhengig av echo. Innsyn kan gis personer i og utenfor Styret, og må vedtas med 2/3 flertall på styremøte. Disse personene er også underlagt taushetsplikten. Dersom begjæringen om innsyn ikke vedtas av Styret, kan søker kreve at saken tas opp på neste allmøte.
 3. Styremedlemmene velges for 1 år av gangen.
 4. En uke før valget skal det arrangeres et valgallmøte. Styret innkaller til valgallmøte med minst 2 ukers varsel.
 5. Studentrepresentantene i instituttrådet har møterett i Styret. De plikter også å holde Styret orientert om saker i instituttrådet.
 6. Det nye Styret trer i kraft 1. juli.
 7. Våre studenter eller studenter ved UiB som tar fag ved Institutt for informatikk inneværende studieår, ut over innføringsfag (INF100), har stemmerett ved valget.

OPPHØR

 1. Oppløsning skjer dersom Fagutvalget er uten styremedlemmer i mer enn 6 måneder. Eventuelle eiendeler skal da overføres til Institutt for informatikk ved UiB.

Reglementsendringer

 1. Disse statuttene gjelder fra 7/11-95. Det sittende fagutvalg har ansvaret for iverksettelsen av disse statuttene.
 2. Disse statutter kan KUN endres av et allmøte ved Institutt for informatikk. Et vedtak om en endring må ha oppnådd 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede.

Statuttene ble sist endret ved allmøte 08.05.2019.