HjemOm echo

Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

echo – Linjeforeningen for informatikk

§ 2 Formål

Foreningen har til formål å ivareta og fremme de interesser Våre studenter har, mht. studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt, i forhold til Institutt for informatikks ledelse, fakultetet og Universitetet i Bergen generelt.

§ 3 Medlemmer

Studentene echo representerer er programstudenter ved Institutt for informatikk, heretter Våre studenter. Postbachelorstudenter (poststudenter) som tidligere har fullført studier som underfaller Våre studenter og tar fag ved Institutt for informatikk eller Institutt for matematikk regnes også som Våre studenter.

§ 4 Hovedstyret

 1. Hovedstyret i echo (Hovedstyret) består av tolv representanter som velges direkte ved preferansevalg. Der skal være minst to representanter fra lavere grad og to fra høyere grad studieprogrammer ved Institutt for informatikk.
 2. Av Hovedstyrets medlemmer, kan det maksimalt være to medlemmer som ikke er definert som Våre studenter. Disse to må ha en faglig tilknytning til instituttet.
 3. Hovedstyret utpeker to av sine medlemmer som leder og nestleder for utvalget. I tillegg utpekes en som økonomiansvarlig. Andre roller opprettes etter behov.
 4. Hovedstyret avgjør selv møtehyppigheten. Hovedstyret er vedtaksdyktig dersom mer enn 50% av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 5. Alle Hovedstyrets møter skal protokollføres, og protokollen skal offentliggjøres.
 6. En representant fra hver av echos undergrupper har møterett på Hovedstyrets møter.
 7. Representanter kan trekke seg fra sitt verv i Hovedstyret dersom det er særskilt grunn.
 8. Hvis en representant trekker seg fra Hovedstyrets kandidatliste, skal valgalgoritmen kjøres på nytt igjen med stemmene fra foregående valg. Personen som trakk seg fjernes fra stemmesedlene, og kandidater med lavere rangering enn den som trakk seg vil da rykke opp. I det tilfelle der det nye resultatet har mer enn ett nytt styremedlem vil stemmene på alle andre kandidater enn de aktuelle personene fjernes. En kjører så algoritmen en tredje gang der kun én kandidat utnevnes. Denne kandidaten overtar for personen som trakk seg.
 9. Mistillit til medlem av Styret kan fremmes. Mistillitsforslaget skal behandles, og må vedtas med 2/3 flertall på neste generalforsamling.

§ 5 Valg

 1. Det avholdes valg til Hovedstyret hver vår. Det skal gjennomføres preferansevalg, hvor valgresultatet skal være offentlig tilgjengelig som en alfabetisk liste bestående av styremedlemmer. Liste over resterende kandidater som stilte til valg publiseres i alfabetisk rekkefølge.

 2. Valgresultatet utover de 12 innvalgte medlemmene er taushetsbelagt, og skal oppbevares av en tredjepart uavhengig av echo. Innsyn kan gis personer i og utenfor Hovedstyret, og må vedtas med 2/3 flertall på styremøte. Disse personene er også underlagt taushetsplikten. Dersom begjæringen om innsyn ikke vedtas av Hovedstyret, kan søker kreve at saken tas opp på neste generalforsamling.

 3. Styremedlemmene velges for 1 år av gangen.

 4. En uke før valget skal det arrangeres et generalforsamling. Hovedstyret innkaller til generalforsamling med minst 2 ukers varsel.

 5. Studentrepresentantene i instituttrådet har møterett i Hovedstyret. De plikter også å holde Hovedstyret orientert om saker i instituttrådet.
 6. Det nye Hovedstyret trer i kraft 1. juli.
 7. Våre studenter eller studenter ved UiB som tar fag ved Institutt for informatikk inneværende studieår, utover innføringsfag (INF100), har stemmerett ved valget.

§ 6 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er studentenes høyeste organ ved instituttet.
 2. Hovedstyret innkaller til generalforsamling med minst 2 ukers varsel.
 3. Det skal innkalles til minst en generalforsamling i året, i forbindelse med valg til Styret.
 4. Generalforsamlinger skal arrangeres når Hovedstyret mener at det foreligger saker eller situasjoner som er viktige for instituttets studenter.
 5. Det skal også innkalles til generalforsamling når minst 10 personer krever det eller ett medlem av Styret krever det.
 6. Generalforsamlingen skal ha en dagsorden. Foreløpig dagsorden skal gjøres kjent for studentene samtidig med innkalling.
 7. Våre studenter er stemmeberettigede under generalforsamlingen.
 8. Vedtak fattes med simpelt flertall av de stemmeberettigede som er tilstede, forutsatt at antall stemmeberettigede overstiger 20.
 9. Forslag til saker som skal opp på generalforsamlingen må fremmes til Hovedstyret minst 4 virkedager før generalforsamlingen skal holdes. 3 virkedager før generalforsamlingen skal endelig dagsorden offentliggjøres.

§ 7 Signaturrett

Leder og ett annet styremedlem kan signere sammen.

§ 8 Vedtektsendring

Disse vedtektene gjelder fra 7/11-95. Den sittende linjeforening har ansvaret for iverksettelsen av disse vedtektene. Disse vedtektene kan kun endres på en generalforsamling ved Institutt for informatikk. Et vedtak om en endring må ha oppnådd 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede.

Vedtektene ble sist endret ved generalforsamling 27.04.2022.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning skjer dersom Linjeforeningen er uten styremedlemmer i mer enn 6 måneder. Eventuelle eiendeler skal da overføres til Institutt for informatikk ved UiB.

echo

Hovedsamarbeidspartner

POWERED BY