God sommer 🌞

logo
Logg inn

Vedtekter

Vedtektene til echo – Linjeforeningen for informatikk. Du kan og lese de på GitHub.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens offisielle navn er "echo - Linjeforeningen for informatikk". Foreningen kan i dagligtale og skriftlige referanser forkortes til "echo" (med liten e). I disse vedtektene vil foreningen refereres til som "echo".

§ 2 Medlemmer

Studenter som oppfyller minst ett -1- av følgende punkter regnes som “Våre studenter”::

 1. Programstudenter ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.
 2. Post-bachelorstudenter og post-masterstudenter som tidligere har vært programstudenter ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen, og som fremdeles tar emne(r) ved nevnt institutt.
 3. Ph.d.-kandidater ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen som tidligere har vært programstudenter ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen. Ved gode grunner kan hovedstyret tillate andre Ph.d.-kandidater.
 4. Ved gode grunner kan hovedstyret tillate andre studenter, dersom de tar hovedemner ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.

§ 3 Formål

 1. echo har som hovedformål å ivareta og fremme interessene til Våre studenter.
 2. echo skal aktivt arbeide for å opprettholde og forbedre et høyt faglig og sosialt studiemiljø for Våre studenter.
 3. echo skal være en effektiv representant for Våre studenter ovenfor Institutt for informatikk og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen, for å sikre studienes kvalitet og relevans.
 4. echo skal være et aktivt bindeledd mellom Våre studenter og næringslivet som har relevans i forbindelse med Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.
 5. echo skal tilstrebe samarbeid med andre studentorganisasjoner.

§ 4 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

 1. Våre studenter har rett til å delta på generalforsamlinger, er stemmeberettigede og kan stille til valg i Hovedstyret.
 2. Våre studenter har rett til å delta på alle arrangementer holdt av echo, gitt at de er i arrangementets målgruppe.
 3. Våre studenter har rett til å søke om økonomiske midler som brukes i samsvar med § 3.
 4. Våre studenter kan kreve innsyn i echos regnskap og kan få innsyn i ikke-konfidensielle vedtak.
 5. Det er kun Våre studenter som kan fremme mistillit som definert i § 7.
 6. Våre studenter plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av generalforsamlingen.
 7. Våre studenter plikter å forholde seg til arrangementspesifikke retningslinjer.

§ 5 Kontingent

echo har ingen medlemskontingent.

§ 6 Hovedstyret

Hovedstyret skal sørge for at organisasjonens vedtekter opprettholdes.

 1. Styret a. Hovedstyret består av de folkevalgte og én -1- representant fra hver av echos undergrupper. b. Det avholdes valg av representant internt i undergruppene etter valgresultatene før de folkevalgte er offentliggjort. c. En person kan ikke representere mer enn én -1- undergruppe. De folkevalgte kan ikke være representant for en undergruppe. d. Det er kun de folkevalgte som kan velges inn som leder, nestleder, økonomiansvarlig og økonomiassistent.

e. Hvis noen av kandidatene som blir valgt inn som hovedstyremedlem sitter i en undergruppe kan vedkomne selv velge å ta pause fra vervet sitt i undergruppen. Representanten kan returnere til vervet sitt etter styreperioden er over. Representanten skal bli invitert til sosiale sammenkomster i undergruppen.

 1. Styremøte a. Hovedstyret avgjør selv møtehyppigheten. b. Hovedstyret er vedtaksdyktig dersom mer enn 50% av utvalgets medlemmer er tilstede. c. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. d. Alle Hovedstyrets møter skal protokollføres, og protokollen skal offentliggjøres. Protokollen skal offentliggjøres innen neste hovedstyremøte. Hovedstyret forbeholder seg retten til å unnta saker av sensitiv grad fra den offentlige protokollen, det skal inngå i referater at saker har blitt unntatt offentligheten. e. En representant fra hver av echos undergrupper har møterett på Hovedstyrets møter. f. Studentrepresentantene i instituttrådet har møterett i Hovedstyret. De plikter også å holde Hovedstyret orientert om saker i instituttrådet.

 2. Vervet a. Representanter kan trekke seg fra sitt verv i Hovedstyret dersom det er særskilt grunn. b. Hvis en representant trekker seg fra Hovedstyrets kandidatliste, skal valgalgoritmen kjøres på nytt igjen med stemmene fra foregående valg. Personen som trakk seg fjernes fra stemmesedlene, og kandidater med lavere rangering enn den som trakk seg vil da rykke opp. I det tilfelle der det nye resultatet har mer enn ett nytt styremedlem vil stemmene på alle andre kandidater enn de aktuelle personene fjernes. En kjører så algoritmen en tredje gang der kun én kandidat utnevnes. Denne kandidaten overtar for personen som trakk seg.

§ 7 Mistillit

 1. Et mistillitsforslag kan fremmes dersom ett eller flere av følgende punkter er oppfylt a. Personen(e) har vesentlig forsømt sine oppgaver som representant i hovedstyret. b. Personen(e) har brutt utvalgets vedtekter. c. Personen(e) har brutt norsk lov iht. utføring av vervets oppgaver.

 2. Mistillit mot ett -1- medlem i hovedstyret a. Et mistillitsforslag fremmes ved en skriftlig henvendelse til et hovedstyremedlem av en av Våre studenter. b. Hovedstyret er nødt til å behandle mistillitsforslaget innen to -2- uker. c. Et slikt mistillitsforslag vil bli behandlet av hovedstyret på et hovedstyremøte. De involverte partene presenterer saken sin ved ønske, de involverte må forlate rommet under diskusjon og avstemming. Denne avstemningen er anonym, og det er nødt til å være en tredjepart, som ikke er en del av echo, som teller stemmene. d. Hvis mistillitsforslaget blir vedtatt med 2/3-flertall mister personen plassen sin i styret.

 3. Mistillitsforslag mot mer enn ett -1- medlem i hovedstyret a. Et mistillitsforslag fremmes ved en skriftlig henvendelse til et hovedstyremedlem med minst ti -10- unike signaturer og navn fra Våre studenter. b. Dersom det fremmes mistillitsforslag mot mer enn ett -1- hovedstyremedlem skal det bli kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i henhold til §9. Mistillitsforslaget vil være den eneste saken på sakslisten. Denne avstemningen er anonym. c. Hvis mistillitsforslaget blir vedtatt med simpelt flertall, skal det bli avholdt ekstraordinært valg i henhold til § 8.4. Hovedstyret er nødt til å gå av innen to -2- uker.

§ 8 Valg

 1. Det avholdes valg til Hovedstyret hver vår i forbindelse med generalforsamling. Her velges syv -7- kandidater gjennom preferansevalg.

 2. Valgresultat a. Valgresultatet skal offentliggjøres som en alfabetisk liste bestående av de folkevalgte. Liste over resterende kandidater som stilte til valg publiseres i alfabetisk rekkefølge. b. Valgresultatet utover de folkevalgte er taushetsbelagt, og skal oppbevares av en tredjepart uavhengig av echo. c. Innsyn kan gis til personer i og utenfor Hovedstyret, og må vedtas med 2/3 flertall på styremøte. Disse personene er underlagt taushetsplikten. Dersom begjæringen om innsyn ikke vedtas av Hovedstyret, kan søker kreve at saken tas opp på neste generalforsamling.

 3. Tidspunkter a. Det skal avholdes ordinær generalforsamling siste uken av februar, det kan flyttes opp til to -2- uker dersom Hovedstyret ser dette som hensiktsmessig. b. Valget kan ikke være mer enn én -1- måned. c. Det nye Hovedstyret trer i kraft fra og med én -1- måned etter valget, datoen kan flyttes opp til to -2- uker hvis Hovedstyret ser dette som hensiktsmessig. d. Nåværende Hovedstyret blir sittende frem til det påfølgende Hovedstyret trer i kraft.

 4. Ekstraordinært a. Et ekstraordinært valg kan kun innkalles av en generalforsamling, eller gjennom (Mistillits paragraf)§ 7.3. b. Innvalgte fra et ekstraordinært valg blir det nye Hovedstyret.

§ 9 Generalforsamling

 1. Generalforsamling er organisasjonens høyeste organ.
 2. Det innkalles til generalforsamling med minst to -2- ukers varsel.
 3. Generalforsamlingen skal ha en dagsorden. Foreløpig dagsorden skal gjøres kjent for Våre studenter samtidig med innkalling.
 4. Vedtak fattes med simpelt flertall av de stemmeberettigede som er tilstede, forutsatt at antall stemmeberettigede overstiger tyve -20-.
 5. Forslag til saker som skal opp på generalforsamlingen må fremmes til Hovedstyret minst fire -4- virkedager før generalforsamlingen skal holdes.
 6. Tre -3- virkedager før generalforsamlingen skal endelig dagsorden offentliggjøres.
 7. Ordinær generalforsamling a. Det skal innkalles til minst én -1- generalforsamling i året, i forbindelse med §5 Valg b. Generalforsamlingen skal gjennomgå forvaltningen av organisasjonens økonomi.
 8. Ekstraordinær generalforsamling a. Generalforsamling skal arrangeres når Hovedstyret mener at det foreligger saker eller situasjoner for Våre studenter som ikke kan utsettes til den årlige generalforsamling. b. Det kan også innkalles til generalforsamling når minst ti -10- personer krever det eller ett medlem av Hovedstyret krever det.

§ 10 Organisasjonsform

 1. echo er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At echo er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på echos formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.
 2. echo har undergrupper som bidrar hovedsakelig til å opprettholde § 3 Formål. echos undergrupper og deres relevante fagområder er definert i § 11 Undergrupper.
 3. echos undergrupper skal kun bestå av Våre studenter.
 4. echo har “echo Programmerbar” som underorganisasjon. echo sitt hovedstyret og “echo Programmerbar” sitt hovedstyret har gjensidig møterett i styremøtene til hverandre.

§ 11 Undergrupper

 1. Bedriftskomitéen (Bedkom)
  1. Bedkom skal tilby hjelp med planlegging, markedsføring og organisering av ulike arrangementer for bedrifter i samråd med hovedstyret.
  2. Bedkom skal bedre relasjonen mellom Våre studenter og næringslivet.
  3. Bedkom har ansvar for å arrangere bedriftstur.
 2. echo Sports Club (ESC)
  1. ESC skal fungere som et bindeledd mellom flere idrettslag under echo, slik at det skal bli lettere å forme ulike idrettsgrupper.
  2. ESC skal arrangere treninger og holde kurs.
 3. Gnist
  1. Gnist arbeider med rekruttering og fullføring av studiet i samarbeid med Institutt for informatikk- og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.
  2. Gnist arrangerer diverse faglige og sosiale arrangementer for Våre studenter.
 4. Hyggkom
  1. Hyggkom fokuserer på å skape trivsel på lesesalene våre.
  2. Hyggkom har et overordnet ansvar for forvaltning av lesesalene våre.
  3. Hyggkom har hovedansvar for feiring av diverse høytider.
 5. Makerspace
  1. Makerspace har et overordnet ansvar for forvaltning av Makerspace-rommet.
  2. Makerspace skal holde relevante kurs og arrangementer.
 6. Tilde
  1. Tilde skal arrangere og gjennomføre sosiale arrangementer.
 7. Webkom
  1. Webkom drifter og videreutvikler echo sine webløsninger, hovedsakelig nettsiden echo.uib.no
  2. Webkom skal holde relevante kurs og arrangementer.

§ 12 Signaturrett

Leder og ett annet styremedlem kan signere sammen.

§ 13 Vedtektsendring

 1. Disse vedtektene gjelder fra 7/11-95. Den sittende linjeforening har ansvaret for iverksettelsen av disse vedtektene. Disse vedtektene kan kun endres på en generalforsamling ved Institutt for informatikk på Universitetet i Bergen. Et vedtak om en endring må ha oppnådd 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede.
 2. Vedtektene ble sist endret ved generalforsamling 27.02.2023.
 3. Hovedstyret har til enhver tid myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer i echo sine vedtekter. En redaksjonell endring er en endring vedrørende grammatikk, struktur eller ordlyd som ikke forandrer på meningen eller innholdet i originalteksten. Eventuelle endringer må protokollføres, og informeres om under neste generalforsamling.

§ 14 Oppløsning

Oppløsning skjer dersom Linjeforeningen er uten styremedlemmer i mer enn 6 måneder. Eventuelle eiendeler skal da overføres til Institutt for informatikk ved UiB.

§ 15 Økonomi

Hovedstyret skal drive foreningen på en bærekraftig og ansvarlig måte for nåværende og fremtidige generasjoner. Hovedstyret plikter seg å sette opp minst et budsjett per semester. Budsjettet skal ikke gå med underskudd med mindre hovedstyret gjør en investering for fremtidige generasjoner eller hovedstyret ser det som ansvarlig.